نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

شنبه 3 تیر ماه 1396

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
از ساعت 8:00 تا 9:0042,45737,09710,269
از ساعت 9:00 تا 10:0042,41237,42210,292
از ساعت 10:00 تا 11:0042,63437,33210,282
از ساعت 11:00 تا 12:0042,04737,44410,274
از ساعت 12:00 تا 13:0042,56637,44010,308
از ساعت 13:00 تا 14:0041,41037,42810,306
از ساعت 14:00 تا 15:0041,90137,41910,305
از ساعت 15:00 تا 16:0042,36137,42110,303
از ساعت 16:00 تا 17:0042,58737,40210,299
از ساعت 17:00 تا 18:0042,59237,39710,233
از ساعت 8:00 تا 18:0041,70237,41510,283
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
از ساعت 8:00 تا 9:0042,66437,50310,270
از ساعت 9:00 تا 10:0042,55337,49110,297
از ساعت 10:00 تا 11:0042,28937,49010,293
از ساعت 11:00 تا 12:0042,29337,45810,286
از ساعت 12:00 تا 13:0041,37337,46110,297
از ساعت 13:00 تا 14:0041,74237,45510,316
از ساعت 14:00 تا 15:0041,91637,46110,311
از ساعت 15:00 تا 16:0041,86037,47010,319
از ساعت 16:00 تا 17:0041,78637,50110,309
از ساعت 17:00 تا 18:0042,20037,51210,141
از ساعت 8:00 تا 18:0041,78137,46710,292
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
EUR در 1396/4/3 با نرخ 41702 در 1396/4/1 با نرخ 41962 در 1396/3/31 با نرخ 41950 در 1396/3/30 با نرخ 42077 در 1396/3/29 با نرخ 41577 در 1396/3/28 با نرخ 41488 در 1396/3/27 با نرخ 41921 در 1396/3/25 با نرخ 41719 در 1396/3/24 با نرخ 41844 در 1396/3/23 با نرخ 41625 در 1396/3/22 با نرخ 41769 در 1396/3/21 با نرخ 41846 در 1396/3/20 با نرخ 41830 در 1396/3/18 با نرخ 41912 در 1396/3/17 با نرخ 41961 در 1396/3/16 با نرخ 41654 در 1396/3/13 با نرخ 41804 در 1396/3/11 با نرخ 41657 در 1396/3/10 با نرخ 41574 در 1396/3/9 با نرخ 41672 در 1396/3/8 با نرخ 41691 در 1396/3/7 با نرخ 41521 در 1396/3/6 با نرخ 41478 در 1396/3/4 با نرخ 41556 در 1396/3/3 با نرخ 42407 در 1396/3/2 با نرخ 41720 در 1396/3/1 با نرخ 41720 در 1396/2/31 با نرخ 41497 در 1396/2/30 با نرخ 42262 در 1396/2/28 با نرخ 42053 در 1396/2/27 با نرخ 41311 در 1396/2/26 با نرخ 40947 در 1396/2/25 با نرخ 41416 در 1396/2/24 با نرخ 41172 در 1396/2/23 با نرخ 40983 در 1396/2/21 با نرخ 40912 در 1396/2/20 با نرخ 40900 در 1396/2/19 با نرخ 41234 در 1396/2/18 با نرخ 41262 در 1396/2/17 با نرخ 41090 در 1396/2/16 با نرخ 41055 در 1396/2/14 با نرخ 40954 در 1396/2/13 با نرخ 41025 در 1396/2/12 با نرخ 40978 در 1396/2/11 با نرخ 41154 در 1396/2/10 با نرخ 40994 در 1396/2/9 با نرخ 40889 در 1396/2/7 با نرخ 40705 در 1396/2/6 با نرخ 40552 در 1396/4/3 با نرخ 41781 در 1396/4/1 با نرخ 42076 در 1396/3/31 با نرخ 42102 در 1396/3/30 با نرخ 41825 در 1396/3/29 با نرخ 41668 در 1396/3/28 با نرخ 41683 در 1396/3/27 با نرخ 41893 در 1396/3/25 با نرخ 41798 در 1396/3/24 با نرخ 41861 در 1396/3/23 با نرخ 41668 در 1396/3/22 با نرخ 41949 در 1396/3/21 با نرخ 41844 در 1396/3/20 با نرخ 41943 در 1396/3/18 با نرخ 42024 در 1396/3/17 با نرخ 41942 در 1396/3/16 با نرخ 41829 در 1396/3/13 با نرخ 41762 در 1396/3/11 با نرخ 41525 در 1396/3/10 با نرخ 41722 در 1396/3/9 با نرخ 41663 در 1396/3/8 با نرخ 41805 در 1396/3/7 با نرخ 41736 در 1396/3/6 با نرخ 41753 در 1396/3/4 با نرخ 41681 در 1396/3/3 با نرخ 41816 در 1396/3/2 با نرخ 41951 در 1396/3/1 با نرخ 41819 در 1396/2/31 با نرخ 41632 در 1396/2/30 با نرخ 42100 در 1396/2/28 با نرخ 42018 در 1396/2/27 با نرخ 41348 در 1396/2/26 با نرخ 41018 در 1396/2/25 با نرخ 41471 در 1396/2/24 با نرخ 41334 در 1396/2/23 با نرخ 41074 در 1396/2/21 با نرخ 41062 در 1396/2/20 با نرخ 41143 در 1396/2/19 با نرخ 41280 در 1396/2/18 با نرخ 41428 در 1396/2/17 با نرخ 41176 در 1396/2/16 با نرخ 41170 در 1396/2/14 با نرخ 41091 در 1396/2/13 با نرخ 41123 در 1396/2/12 با نرخ 41193 در 1396/2/11 با نرخ 41379 در 1396/2/10 با نرخ 41106 در 1396/2/9 با نرخ 41026 در 1396/2/7 با نرخ 40784 در 1396/2/6 با نرخ 40499
USD در 1396/4/3 با نرخ 37415 در 1396/4/1 با نرخ 37389 در 1396/3/31 با نرخ 37319 در 1396/3/30 با نرخ 37402 در 1396/3/29 با نرخ 37423 در 1396/3/28 با نرخ 37287 در 1396/3/27 با نرخ 37201 در 1396/3/25 با نرخ 37305 در 1396/3/24 با نرخ 37242 در 1396/3/23 با نرخ 37299 در 1396/3/22 با نرخ 37212 در 1396/3/21 با نرخ 37259 در 1396/3/20 با نرخ 37296 در 1396/3/18 با نرخ 37275 در 1396/3/17 با نرخ 37264 در 1396/3/16 با نرخ 37223 در 1396/3/13 با نرخ 37235 در 1396/3/11 با نرخ 37237 در 1396/3/10 با نرخ 37239 در 1396/3/9 با نرخ 37268 در 1396/3/8 با نرخ 37306 در 1396/3/7 با نرخ 37282 در 1396/3/6 با نرخ 37334 در 1396/3/4 با نرخ 37275 در 1396/3/3 با نرخ 37309 در 1396/3/2 با نرخ 37283 در 1396/3/1 با نرخ 37285 در 1396/2/31 با نرخ 37220 در 1396/2/30 با نرخ 37369 در 1396/2/28 با نرخ 37537 در 1396/2/27 با نرخ 37504 در 1396/2/26 با نرخ 37373 در 1396/2/25 با نرخ 37389 در 1396/2/24 با نرخ 37399 در 1396/2/23 با نرخ 37420 در 1396/2/21 با نرخ 37432 در 1396/2/20 با نرخ 37428 در 1396/2/19 با نرخ 37433 در 1396/2/18 با نرخ 37419 در 1396/2/17 با نرخ 37441 در 1396/2/16 با نرخ 37524 در 1396/2/14 با نرخ 37547 در 1396/2/13 با نرخ 37496 در 1396/2/12 با نرخ 37452 در 1396/2/11 با نرخ 37522 در 1396/2/10 با نرخ 37635 در 1396/2/9 با نرخ 37598 در 1396/2/7 با نرخ 37453 در 1396/2/6 با نرخ 37433 در 1396/4/3 با نرخ 37467 در 1396/4/1 با نرخ 37459 در 1396/3/31 با نرخ 37397 در 1396/3/30 با نرخ 37449 در 1396/3/29 با نرخ 37453 در 1396/3/28 با نرخ 37348 در 1396/3/27 با نرخ 37224 در 1396/3/25 با نرخ 37282 در 1396/3/24 با نرخ 37311 در 1396/3/23 با نرخ 37288 در 1396/3/22 با نرخ 37266 در 1396/3/21 با نرخ 37298 در 1396/3/20 با نرخ 37311 در 1396/3/18 با نرخ 37291 در 1396/3/17 با نرخ 37307 در 1396/3/16 با نرخ 37264 در 1396/3/13 با نرخ 37258 در 1396/3/11 با نرخ 37271 در 1396/3/10 با نرخ 37340 در 1396/3/9 با نرخ 37290 در 1396/3/8 با نرخ 37365 در 1396/3/7 با نرخ 37291 در 1396/3/6 با نرخ 37347 در 1396/3/4 با نرخ 37315 در 1396/3/3 با نرخ 37385 در 1396/3/2 با نرخ 37323 در 1396/3/1 با نرخ 37324 در 1396/2/31 با نرخ 37271 در 1396/2/30 با نرخ 37414 در 1396/2/28 با نرخ 37606 در 1396/2/27 با نرخ 37573 در 1396/2/26 با نرخ 37439 در 1396/2/25 با نرخ 37449 در 1396/2/24 با نرخ 37469 در 1396/2/23 با نرخ 37487 در 1396/2/21 با نرخ 37496 در 1396/2/20 با نرخ 37484 در 1396/2/19 با نرخ 37487 در 1396/2/18 با نرخ 37477 در 1396/2/17 با نرخ 37506 در 1396/2/16 با نرخ 37586 در 1396/2/14 با نرخ 37611 در 1396/2/13 با نرخ 37554 در 1396/2/12 با نرخ 37530 در 1396/2/11 با نرخ 37603 در 1396/2/10 با نرخ 37707 در 1396/2/9 با نرخ 37590 در 1396/2/7 با نرخ 37509 در 1396/2/6 با نرخ 37499
AED در 1396/4/3 با نرخ 10283 در 1396/4/1 با نرخ 10281 در 1396/3/31 با نرخ 10270 در 1396/3/30 با نرخ 10292 در 1396/3/29 با نرخ 10282 در 1396/3/28 با نرخ 10245 در 1396/3/27 با نرخ 10211 در 1396/3/25 با نرخ 10206 در 1396/3/24 با نرخ 10205 در 1396/3/23 با نرخ 10211 در 1396/3/22 با نرخ 10219 در 1396/3/21 با نرخ 10223 در 1396/3/20 با نرخ 10225 در 1396/3/18 با نرخ 10219 در 1396/3/17 با نرخ 10204 در 1396/3/16 با نرخ 10198 در 1396/3/13 با نرخ 10203 در 1396/3/11 با نرخ 10206 در 1396/3/10 با نرخ 10206 در 1396/3/9 با نرخ 10205 در 1396/3/8 با نرخ 10207 در 1396/3/7 با نرخ 10202 در 1396/3/6 با نرخ 10218 در 1396/3/4 با نرخ 10230 در 1396/3/3 با نرخ 10236 در 1396/3/2 با نرخ 10234 در 1396/3/1 با نرخ 10224 در 1396/2/31 با نرخ 10222 در 1396/2/30 با نرخ 10278 در 1396/2/28 با نرخ 10316 در 1396/2/27 با نرخ 10299 در 1396/2/26 با نرخ 10276 در 1396/2/25 با نرخ 10289 در 1396/2/24 با نرخ 10302 در 1396/2/23 با نرخ 10317 در 1396/2/21 با نرخ 10317 در 1396/2/20 با نرخ 10317 در 1396/2/19 با نرخ 10318 در 1396/2/18 با نرخ 10318 در 1396/2/17 با نرخ 10331 در 1396/2/16 با نرخ 10335 در 1396/2/14 با نرخ 10340 در 1396/2/13 با نرخ 10329 در 1396/2/12 با نرخ 10315 در 1396/2/11 با نرخ 10331 در 1396/2/10 با نرخ 10344 در 1396/2/9 با نرخ 10317 در 1396/2/7 با نرخ 10312 در 1396/2/6 با نرخ 10306 در 1396/4/3 با نرخ 10292 در 1396/4/1 با نرخ 10285 در 1396/3/31 با نرخ 10281 در 1396/3/30 با نرخ 10292 در 1396/3/29 با نرخ 10290 در 1396/3/28 با نرخ 10248 در 1396/3/27 با نرخ 10220 در 1396/3/25 با نرخ 10216 در 1396/3/24 با نرخ 10215 در 1396/3/23 با نرخ 10222 در 1396/3/22 با نرخ 10226 در 1396/3/21 با نرخ 10232 در 1396/3/20 با نرخ 10235 در 1396/3/18 با نرخ 10232 در 1396/3/17 با نرخ 10212 در 1396/3/16 با نرخ 10207 در 1396/3/13 با نرخ 10212 در 1396/3/11 با نرخ 10214 در 1396/3/10 با نرخ 10219 در 1396/3/9 با نرخ 10213 در 1396/3/8 با نرخ 10221 در 1396/3/7 با نرخ 10211 در 1396/3/6 با نرخ 10229 در 1396/3/4 با نرخ 10241 در 1396/3/3 با نرخ 10244 در 1396/3/2 با نرخ 10241 در 1396/3/1 با نرخ 10238 در 1396/2/31 با نرخ 10234 در 1396/2/30 با نرخ 10286 در 1396/2/28 با نرخ 10326 در 1396/2/27 با نرخ 10313 در 1396/2/26 با نرخ 10285 در 1396/2/25 با نرخ 10297 در 1396/2/24 با نرخ 10311 در 1396/2/23 با نرخ 10329 در 1396/2/21 با نرخ 10327 در 1396/2/20 با نرخ 10327 در 1396/2/19 با نرخ 10328 در 1396/2/18 با نرخ 10324 در 1396/2/17 با نرخ 10340 در 1396/2/16 با نرخ 10342 در 1396/2/14 با نرخ 10349 در 1396/2/13 با نرخ 10338 در 1396/2/12 با نرخ 10323 در 1396/2/11 با نرخ 10338 در 1396/2/10 با نرخ 10348 در 1396/2/9 با نرخ 10329 در 1396/2/7 با نرخ 10320 در 1396/2/6 با نرخ 10315