نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

شنبه 28 مرداد ماه 1396

در این تاریخ نرخ وجود ندارد.

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
EUR در 1396/5/26 با نرخ 44825 در 1396/5/25 با نرخ 44905 در 1396/5/24 با نرخ 45047 در 1396/5/23 با نرخ 44973 در 1396/5/22 با نرخ 44964 در 1396/5/21 با نرخ 44976 در 1396/5/19 با نرخ 44882 در 1396/5/18 با نرخ 44995 در 1396/5/17 با نرخ 45001 در 1396/5/16 با نرخ 45109 در 1396/5/15 با نرخ 44902 در 1396/5/14 با نرخ 45636 در 1396/5/12 با نرخ 44921 در 1396/5/11 با نرخ 45017 در 1396/5/10 با نرخ 44799 در 1396/5/9 با نرخ 44628 در 1396/5/8 با نرخ 44871 در 1396/5/7 با نرخ 44961 در 1396/5/5 با نرخ 44638 در 1396/5/4 با نرخ 43878 در 1396/5/3 با نرخ 43370 در 1396/5/2 با نرخ 43517 در 1396/5/1 با نرخ 43459 در 1396/4/31 با نرخ 43344 در 1396/4/28 با نرخ 43405 در 1396/4/27 با نرخ 43056 در 1396/4/26 با نرخ 43099 در 1396/4/25 با نرخ 42990 در 1396/4/24 با نرخ 43114 در 1396/4/22 با نرخ 43390 در 1396/4/21 با نرخ 42922 در 1396/4/20 با نرخ 43066 در 1396/4/19 با نرخ 42990 در 1396/4/18 با نرخ 43089 در 1396/4/17 با نرخ 43141 در 1396/4/15 با نرخ 43342 در 1396/4/14 با نرخ 43249 در 1396/4/13 با نرخ 43266 در 1396/4/12 با نرخ 43353 در 1396/4/11 با نرخ 43779 در 1396/4/10 با نرخ 42276 در 1396/4/8 با نرخ 42434 در 1396/4/7 با نرخ 42359 در 1396/4/4 با نرخ 42335 در 1396/4/3 با نرخ 41702 در 1396/4/1 با نرخ 41962 در 1396/3/31 با نرخ 41950 در 1396/3/30 با نرخ 42077 در 1396/5/26 با نرخ 45022 در 1396/5/25 با نرخ 45068 در 1396/5/24 با نرخ 45041 در 1396/5/23 با نرخ 45102 در 1396/5/22 با نرخ 45028 در 1396/5/21 با نرخ 45020 در 1396/5/19 با نرخ 44864 در 1396/5/18 با نرخ 45008 در 1396/5/17 با نرخ 45170 در 1396/5/16 با نرخ 45220 در 1396/5/15 با نرخ 45070 در 1396/5/14 با نرخ 45729 در 1396/5/12 با نرخ 45027 در 1396/5/11 با نرخ 45096 در 1396/5/10 با نرخ 44890 در 1396/5/9 با نرخ 44754 در 1396/5/8 با نرخ 44899 در 1396/5/7 با نرخ 44854 در 1396/5/5 با نرخ 44215 در 1396/5/4 با نرخ 43924 در 1396/5/3 با نرخ 43465 در 1396/5/2 با نرخ 43538 در 1396/5/1 با نرخ 43560 در 1396/4/31 با نرخ 43488 در 1396/4/28 با نرخ 43346 در 1396/4/27 با نرخ 43273 در 1396/4/26 با نرخ 43241 در 1396/4/25 با نرخ 43197 در 1396/4/24 با نرخ 43137 در 1396/4/22 با نرخ 43085 در 1396/4/21 با نرخ 43098 در 1396/4/20 با نرخ 43163 در 1396/4/19 با نرخ 43125 در 1396/4/18 با نرخ 43196 در 1396/4/17 با نرخ 43341 در 1396/4/15 با نرخ 43483 در 1396/4/14 با نرخ 43380 در 1396/4/13 با نرخ 43406 در 1396/4/12 با نرخ 43467 در 1396/4/11 با نرخ 43796 در 1396/4/10 با نرخ 42364 در 1396/4/8 با نرخ 42540 در 1396/4/7 با نرخ 41957 در 1396/4/4 با نرخ 42073 در 1396/4/3 با نرخ 41781 در 1396/4/1 با نرخ 42076 در 1396/3/31 با نرخ 42102 در 1396/3/30 با نرخ 41825
USD در 1396/5/26 با نرخ 38130 در 1396/5/25 با نرخ 38113 در 1396/5/24 با نرخ 38128 در 1396/5/23 با نرخ 38010 در 1396/5/22 با نرخ 38023 در 1396/5/21 با نرخ 38016 در 1396/5/19 با نرخ 37989 در 1396/5/18 با نرخ 37992 در 1396/5/17 با نرخ 37984 در 1396/5/16 با نرخ 38021 در 1396/5/15 با نرخ 38085 در 1396/5/14 با نرخ 37957 در 1396/5/12 با نرخ 38083 در 1396/5/11 با نرخ 38081 در 1396/5/10 با نرخ 38079 در 1396/5/9 با نرخ 37984 در 1396/5/8 با نرخ 37986 در 1396/5/7 با نرخ 37887 در 1396/5/5 با نرخ 37873 در 1396/5/4 با نرخ 37837 در 1396/5/3 با نرخ 37638 در 1396/5/2 با نرخ 37644 در 1396/5/1 با نرخ 37602 در 1396/4/31 با نرخ 37644 در 1396/4/28 با نرخ 37682 در 1396/4/27 با نرخ 37677 در 1396/4/26 با نرخ 37665 در 1396/4/25 با نرخ 37687 در 1396/4/24 با نرخ 37729 در 1396/4/22 با نرخ 37672 در 1396/4/21 با نرخ 37722 در 1396/4/20 با نرخ 37794 در 1396/4/19 با نرخ 37746 در 1396/4/18 با نرخ 37717 در 1396/4/17 با نرخ 37751 در 1396/4/15 با نرخ 37762 در 1396/4/14 با نرخ 37714 در 1396/4/13 با نرخ 37680 در 1396/4/12 با نرخ 37661 در 1396/4/11 با نرخ 37686 در 1396/4/10 با نرخ 37689 در 1396/4/8 با نرخ 37548 در 1396/4/7 با نرخ 37502 در 1396/4/4 با نرخ 37425 در 1396/4/3 با نرخ 37415 در 1396/4/1 با نرخ 37389 در 1396/3/31 با نرخ 37319 در 1396/3/30 با نرخ 37402 در 1396/5/26 با نرخ 38179 در 1396/5/25 با نرخ 38150 در 1396/5/24 با نرخ 38138 در 1396/5/23 با نرخ 38051 در 1396/5/22 با نرخ 38048 در 1396/5/21 با نرخ 38059 در 1396/5/19 با نرخ 38028 در 1396/5/18 با نرخ 38030 در 1396/5/17 با نرخ 38028 در 1396/5/16 با نرخ 38052 در 1396/5/15 با نرخ 38122 در 1396/5/14 با نرخ 38092 در 1396/5/12 با نرخ 38085 در 1396/5/11 با نرخ 38086 در 1396/5/10 با نرخ 38087 در 1396/5/9 با نرخ 38036 در 1396/5/8 با نرخ 38008 در 1396/5/7 با نرخ 37917 در 1396/5/5 با نرخ 37907 در 1396/5/4 با نرخ 37854 در 1396/5/3 با نرخ 37677 در 1396/5/2 با نرخ 37662 در 1396/5/1 با نرخ 37652 در 1396/4/31 با نرخ 37696 در 1396/4/28 با نرخ 37721 در 1396/4/27 با نرخ 37719 در 1396/4/26 با نرخ 37710 در 1396/4/25 با نرخ 37733 در 1396/4/24 با نرخ 37775 در 1396/4/22 با نرخ 37731 در 1396/4/21 با نرخ 37772 در 1396/4/20 با نرخ 37821 در 1396/4/19 با نرخ 37787 در 1396/4/18 با نرخ 37769 در 1396/4/17 با نرخ 37794 در 1396/4/15 با نرخ 37819 در 1396/4/14 با نرخ 37759 در 1396/4/13 با نرخ 37727 در 1396/4/12 با نرخ 37690 در 1396/4/11 با نرخ 37746 در 1396/4/10 با نرخ 37716 در 1396/4/8 با نرخ 37595 در 1396/4/7 با نرخ 37547 در 1396/4/4 با نرخ 37483 در 1396/4/3 با نرخ 37467 در 1396/4/1 با نرخ 37459 در 1396/3/31 با نرخ 37397 در 1396/3/30 با نرخ 37449
AED در 1396/5/26 با نرخ 10447 در 1396/5/25 با نرخ 10451 در 1396/5/24 با نرخ 10444 در 1396/5/23 با نرخ 10440 در 1396/5/22 با نرخ 10443 در 1396/5/21 با نرخ 10449 در 1396/5/19 با نرخ 10448 در 1396/5/18 با نرخ 10452 در 1396/5/17 با نرخ 10446 در 1396/5/16 با نرخ 10446 در 1396/5/15 با نرخ 10462 در 1396/5/14 با نرخ 10432 در 1396/5/12 با نرخ 10475 در 1396/5/11 با نرخ 10464 در 1396/5/10 با نرخ 10456 در 1396/5/9 با نرخ 10455 در 1396/5/8 با نرخ 10448 در 1396/5/7 با نرخ 10415 در 1396/5/5 با نرخ 10424 در 1396/5/4 با نرخ 10415 در 1396/5/3 با نرخ 10369 در 1396/5/2 با نرخ 10356 در 1396/5/1 با نرخ 10348 در 1396/4/31 با نرخ 10360 در 1396/4/28 با نرخ 10365 در 1396/4/27 با نرخ 10369 در 1396/4/26 با نرخ 10368 در 1396/4/25 با نرخ 10376 در 1396/4/24 با نرخ 10383 در 1396/4/22 با نرخ 10404 در 1396/4/21 با نرخ 10394 در 1396/4/20 با نرخ 10394 در 1396/4/19 با نرخ 10380 در 1396/4/18 با نرخ 10369 در 1396/4/17 با نرخ 10388 در 1396/4/15 با نرخ 10386 در 1396/4/14 با نرخ 10363 در 1396/4/13 با نرخ 10358 در 1396/4/12 با نرخ 10348 در 1396/4/11 با نرخ 10407 در 1396/4/10 با نرخ 10365 در 1396/4/8 با نرخ 10361 در 1396/4/7 با نرخ 10333 در 1396/4/4 با نرخ 10312 در 1396/4/3 با نرخ 10283 در 1396/4/1 با نرخ 10281 در 1396/3/31 با نرخ 10270 در 1396/3/30 با نرخ 10292 در 1396/5/26 با نرخ 10459 در 1396/5/25 با نرخ 10459 در 1396/5/24 با نرخ 10441 در 1396/5/23 با نرخ 10449 در 1396/5/22 با نرخ 10453 در 1396/5/21 با نرخ 10457 در 1396/5/19 با نرخ 10457 در 1396/5/18 با نرخ 10459 در 1396/5/17 با نرخ 10456 در 1396/5/16 با نرخ 10457 در 1396/5/15 با نرخ 10470 در 1396/5/14 با نرخ 10485 در 1396/5/12 با نرخ 10483 در 1396/5/11 با نرخ 10469 در 1396/5/10 با نرخ 10461 در 1396/5/9 با نرخ 10454 در 1396/5/8 با نرخ 10451 در 1396/5/7 با نرخ 10421 در 1396/5/5 با نرخ 10429 در 1396/5/4 با نرخ 10418 در 1396/5/3 با نرخ 10375 در 1396/5/2 با نرخ 10367 در 1396/5/1 با نرخ 10358 در 1396/4/31 با نرخ 10371 در 1396/4/28 با نرخ 10374 در 1396/4/27 با نرخ 10378 در 1396/4/26 با نرخ 10376 در 1396/4/25 با نرخ 10385 در 1396/4/24 با نرخ 10398 در 1396/4/22 با نرخ 10413 در 1396/4/21 با نرخ 10399 در 1396/4/20 با نرخ 10404 در 1396/4/19 با نرخ 10389 در 1396/4/18 با نرخ 10378 در 1396/4/17 با نرخ 10399 در 1396/4/15 با نرخ 10396 در 1396/4/14 با نرخ 10375 در 1396/4/13 با نرخ 10365 در 1396/4/12 با نرخ 10358 در 1396/4/11 با نرخ 10417 در 1396/4/10 با نرخ 10271 در 1396/4/8 با نرخ 10362 در 1396/4/7 با نرخ 10344 در 1396/4/4 با نرخ 10324 در 1396/4/3 با نرخ 10292 در 1396/4/1 با نرخ 10285 در 1396/3/31 با نرخ 10281 در 1396/3/30 با نرخ 10292