نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

یکشنبه 4 مهر ماه 1395

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0035,54940,0199,700
از ساعت 9:00 تا 10:0035,60039,5399,735
از ساعت 10:00 تا 11:0035,56040,2829,721
از ساعت 11:00 تا 12:0035,65039,7499,736
از ساعت 12:00 تا 13:0035,66540,0119,730
از ساعت 13:00 تا 14:0035,65140,0079,760
از ساعت 8:00 تا 14:0035,62939,8019,736
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0035,71540,0909,715
از ساعت 9:00 تا 10:0035,73439,6599,731
از ساعت 10:00 تا 11:0035,64440,0039,747
از ساعت 11:00 تا 12:0035,66939,8139,746
از ساعت 12:00 تا 13:0035,68440,1949,765
از ساعت 13:00 تا 14:0035,67439,5739,773
از ساعت 8:00 تا 14:0035,68039,7349,756
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
USD در 1395/7/4 با نرخ 35629 در 1395/7/3 با نرخ 35610 در 1395/7/1 با نرخ 35615 در 1395/6/31 با نرخ 35590 در 1395/6/29 با نرخ 35571 در 1395/6/28 با نرخ 35554 در 1395/6/27 با نرخ 35520 در 1395/6/25 با نرخ 35539 در 1395/6/24 با نرخ 35494 در 1395/6/23 با نرخ 35482 در 1395/6/21 با نرخ 35417 در 1395/6/20 با نرخ 35432 در 1395/6/18 با نرخ 35418 در 1395/6/17 با نرخ 35458 در 1395/6/16 با نرخ 35458 در 1395/6/15 با نرخ 35454 در 1395/6/14 با نرخ 35558 در 1395/6/13 با نرخ 35533 در 1395/6/11 با نرخ 35501 در 1395/6/10 با نرخ 35502 در 1395/6/9 با نرخ 35477 در 1395/6/8 با نرخ 35471 در 1395/6/7 با نرخ 35487 در 1395/6/6 با نرخ 35461 در 1395/6/4 با نرخ 35430 در 1395/6/3 با نرخ 35415 در 1395/6/2 با نرخ 35433 در 1395/6/1 با نرخ 35350 در 1395/5/31 با نرخ 35336 در 1395/5/30 با نرخ 35341 در 1395/5/28 با نرخ 35380 در 1395/5/27 با نرخ 35329 در 1395/5/26 با نرخ 35286 در 1395/5/25 با نرخ 35165 در 1395/5/24 با نرخ 35377 در 1395/5/23 با نرخ 35401 در 1395/5/21 با نرخ 35386 در 1395/5/20 با نرخ 35291 در 1395/5/19 با نرخ 35327 در 1395/5/18 با نرخ 35321 در 1395/5/17 با نرخ 35308 در 1395/5/16 با نرخ 35158 در 1395/5/14 با نرخ 35195 در 1395/5/13 با نرخ 35255 در 1395/5/12 با نرخ 35334 در 1395/5/11 با نرخ 35301 در 1395/5/10 با نرخ 35288 در 1395/5/7 با نرخ 35206 در 1395/5/6 با نرخ 35240 در 1395/7/4 با نرخ 35680 در 1395/7/3 با نرخ 35622 در 1395/7/1 با نرخ 35617 در 1395/6/31 با نرخ 35611 در 1395/6/29 با نرخ 35593 در 1395/6/28 با نرخ 35567 در 1395/6/27 با نرخ 35557 در 1395/6/25 با نرخ 35539 در 1395/6/24 با نرخ 35526 در 1395/6/23 با نرخ 35514 در 1395/6/21 با نرخ 35477 در 1395/6/20 با نرخ 35485 در 1395/6/18 با نرخ 35474 در 1395/6/17 با نرخ 35494 در 1395/6/16 با نرخ 35501 در 1395/6/15 با نرخ 35477 در 1395/6/14 با نرخ 35588 در 1395/6/13 با نرخ 35583 در 1395/6/11 با نرخ 35530 در 1395/6/10 با نرخ 35541 در 1395/6/9 با نرخ 35512 در 1395/6/8 با نرخ 35453 در 1395/6/7 با نرخ 35498 در 1395/6/6 با نرخ 35480 در 1395/6/4 با نرخ 35431 در 1395/6/3 با نرخ 35430 در 1395/6/2 با نرخ 35427 در 1395/6/1 با نرخ 35400 در 1395/5/31 با نرخ 35369 در 1395/5/30 با نرخ 35351 در 1395/5/28 با نرخ 35385 در 1395/5/27 با نرخ 35363 در 1395/5/26 با نرخ 35327 در 1395/5/25 با نرخ 35348 در 1395/5/24 با نرخ 35375 در 1395/5/23 با نرخ 35387 در 1395/5/21 با نرخ 35427 در 1395/5/20 با نرخ 35331 در 1395/5/19 با نرخ 35336 در 1395/5/18 با نرخ 35368 در 1395/5/17 با نرخ 35349 در 1395/5/16 با نرخ 35247 در 1395/5/14 با نرخ 35242 در 1395/5/13 با نرخ 35334 در 1395/5/12 با نرخ 35369 در 1395/5/11 با نرخ 35287 در 1395/5/10 با نرخ 35331 در 1395/5/7 با نرخ 35274 در 1395/5/6 با نرخ 35277
EUR در 1395/7/4 با نرخ 39801 در 1395/7/3 با نرخ 39862 در 1395/7/1 با نرخ 39929 در 1395/6/31 با نرخ 39819 در 1395/6/29 با نرخ 39865 در 1395/6/28 با نرخ 39684 در 1395/6/27 با نرخ 39833 در 1395/6/25 با نرخ 39878 در 1395/6/24 با نرخ 39733 در 1395/6/23 با نرخ 39916 در 1395/6/21 با نرخ 39669 در 1395/6/20 با نرخ 39905 در 1395/6/18 با نرخ 39690 در 1395/6/17 با نرخ 39901 در 1395/6/16 با نرخ 39806 در 1395/6/15 با نرخ 39679 در 1395/6/14 با نرخ 39940 در 1395/6/13 با نرخ 39863 در 1395/6/11 با نرخ 39735 در 1395/6/10 با نرخ 39925 در 1395/6/9 با نرخ 39840 در 1395/6/8 با نرخ 39734 در 1395/6/7 با نرخ 39752 در 1395/6/6 با نرخ 39930 در 1395/6/4 با نرخ 40193 در 1395/6/3 با نرخ 39808 در 1395/6/2 با نرخ 39970 در 1395/6/1 با نرخ 40197 در 1395/5/31 با نرخ 40148 در 1395/5/30 با نرخ 39987 در 1395/5/28 با نرخ 39975 در 1395/5/27 با نرخ 39920 در 1395/5/26 با نرخ 39610 در 1395/5/25 با نرخ 39624 در 1395/5/24 با نرخ 39722 در 1395/5/23 با نرخ 39509 در 1395/5/21 با نرخ 39683 در 1395/5/20 با نرخ 39415 در 1395/5/19 با نرخ 39429 در 1395/5/18 با نرخ 39497 در 1395/5/17 با نرخ 39414 در 1395/5/16 با نرخ 39009 در 1395/5/14 با نرخ 39090 در 1395/5/13 با نرخ 39243 در 1395/5/12 با نرخ 39149 در 1395/5/11 با نرخ 39259 در 1395/5/10 با نرخ 39201 در 1395/5/7 با نرخ 39101 در 1395/5/6 با نرخ 39050 در 1395/7/4 با نرخ 39734 در 1395/7/3 با نرخ 39762 در 1395/7/1 با نرخ 40047 در 1395/6/31 با نرخ 39789 در 1395/6/29 با نرخ 39946 در 1395/6/28 با نرخ 39793 در 1395/6/27 با نرخ 39838 در 1395/6/25 با نرخ 40052 در 1395/6/24 با نرخ 39657 در 1395/6/23 با نرخ 40083 در 1395/6/21 با نرخ 39922 در 1395/6/20 با نرخ 39771 در 1395/6/18 با نرخ 39642 در 1395/6/17 با نرخ 39713 در 1395/6/16 با نرخ 39759 در 1395/6/15 با نرخ 39814 در 1395/6/14 با نرخ 39846 در 1395/6/13 با نرخ 39962 در 1395/6/11 با نرخ 39775 در 1395/6/10 با نرخ 39996 در 1395/6/9 با نرخ 40001 در 1395/6/8 با نرخ 40075 در 1395/6/7 با نرخ 39569 در 1395/6/6 با نرخ 40198 در 1395/6/4 با نرخ 39928 در 1395/6/3 با نرخ 39961 در 1395/6/2 با نرخ 40108 در 1395/6/1 با نرخ 40233 در 1395/5/31 با نرخ 40144 در 1395/5/30 با نرخ 40050 در 1395/5/28 با نرخ 39991 در 1395/5/27 با نرخ 39817 در 1395/5/26 با نرخ 39662 در 1395/5/25 با نرخ 39737 در 1395/5/24 با نرخ 39823 در 1395/5/23 با نرخ 39566 در 1395/5/21 با نرخ 39716 در 1395/5/20 با نرخ 39483 در 1395/5/19 با نرخ 39572 در 1395/5/18 با نرخ 39479 در 1395/5/17 با نرخ 39449 در 1395/5/16 با نرخ 39085 در 1395/5/14 با نرخ 39230 در 1395/5/13 با نرخ 39002 در 1395/5/12 با نرخ 39273 در 1395/5/11 با نرخ 39133 در 1395/5/10 با نرخ 39161 در 1395/5/7 با نرخ 39113 در 1395/5/6 با نرخ 39038
AED در 1395/7/4 با نرخ 9736 در 1395/7/3 با نرخ 9723 در 1395/7/1 با نرخ 9705 در 1395/6/31 با نرخ 9704 در 1395/6/29 با نرخ 9700 در 1395/6/28 با نرخ 9707 در 1395/6/27 با نرخ 9694 در 1395/6/25 با نرخ 9695 در 1395/6/24 با نرخ 9692 در 1395/6/23 با نرخ 9679 در 1395/6/21 با نرخ 9683 در 1395/6/20 با نرخ 9684 در 1395/6/18 با نرخ 9689 در 1395/6/17 با نرخ 9687 در 1395/6/16 با نرخ 9678 در 1395/6/15 با نرخ 9682 در 1395/6/14 با نرخ 9708 در 1395/6/13 با نرخ 9709 در 1395/6/11 با نرخ 9696 در 1395/6/10 با نرخ 9691 در 1395/6/9 با نرخ 9683 در 1395/6/8 با نرخ 9682 در 1395/6/7 با نرخ 9693 در 1395/6/6 با نرخ 9694 در 1395/6/4 با نرخ 9666 در 1395/6/3 با نرخ 9678 در 1395/6/2 با نرخ 9668 در 1395/6/1 با نرخ 9651 در 1395/5/31 با نرخ 9638 در 1395/5/30 با نرخ 9652 در 1395/5/28 با نرخ 9650 در 1395/5/27 با نرخ 9650 در 1395/5/26 با نرخ 9643 در 1395/5/25 با نرخ 9652 در 1395/5/24 با نرخ 9664 در 1395/5/23 با نرخ 9680 در 1395/5/21 با نرخ 9672 در 1395/5/20 با نرخ 9669 در 1395/5/19 با نرخ 9676 در 1395/5/18 با نرخ 9670 در 1395/5/17 با نرخ 9660 در 1395/5/16 با نرخ 9639 در 1395/5/14 با نرخ 9644 در 1395/5/13 با نرخ 9667 در 1395/5/12 با نرخ 9660 در 1395/5/11 با نرخ 9649 در 1395/5/10 با نرخ 9645 در 1395/5/7 با نرخ 9642 در 1395/5/6 با نرخ 9624 در 1395/7/4 با نرخ 9756 در 1395/7/3 با نرخ 9732 در 1395/7/1 با نرخ 9717 در 1395/6/31 با نرخ 9719 در 1395/6/29 با نرخ 9708 در 1395/6/28 با نرخ 9721 در 1395/6/27 با نرخ 9705 در 1395/6/25 با نرخ 9697 در 1395/6/24 با نرخ 9703 در 1395/6/23 با نرخ 9698 در 1395/6/21 با نرخ 9689 در 1395/6/20 با نرخ 9696 در 1395/6/18 با نرخ 9700 در 1395/6/17 با نرخ 9702 در 1395/6/16 با نرخ 9688 در 1395/6/15 با نرخ 9693 در 1395/6/14 با نرخ 9718 در 1395/6/13 با نرخ 9711 در 1395/6/11 با نرخ 9712 در 1395/6/10 با نرخ 9704 در 1395/6/9 با نرخ 9695 در 1395/6/8 با نرخ 9692 در 1395/6/7 با نرخ 9701 در 1395/6/6 با نرخ 9692 در 1395/6/4 با نرخ 9690 در 1395/6/3 با نرخ 9679 در 1395/6/2 با نرخ 9685 در 1395/6/1 با نرخ 9667 در 1395/5/31 با نرخ 9647 در 1395/5/30 با نرخ 9669 در 1395/5/28 با نرخ 9661 در 1395/5/27 با نرخ 9654 در 1395/5/26 با نرخ 9654 در 1395/5/25 با نرخ 9662 در 1395/5/24 با نرخ 9676 در 1395/5/23 با نرخ 9690 در 1395/5/21 با نرخ 9683 در 1395/5/20 با نرخ 9683 در 1395/5/19 با نرخ 9680 در 1395/5/18 با نرخ 9683 در 1395/5/17 با نرخ 9667 در 1395/5/16 با نرخ 9644 در 1395/5/14 با نرخ 9650 در 1395/5/13 با نرخ 9671 در 1395/5/12 با نرخ 9672 در 1395/5/11 با نرخ 9659 در 1395/5/10 با نرخ 9653 در 1395/5/7 با نرخ 9650 در 1395/5/6 با نرخ 9641