نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

جمعه 1 بهمن ماه 1395

در این تاریخ نرخ وجود ندارد.

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
USD در 1395/10/30 با نرخ 37608 در 1395/10/29 با نرخ 37913 در 1395/10/28 با نرخ 38218 در 1395/10/27 با نرخ 38726 در 1395/10/26 با نرخ 38923 در 1395/10/25 با نرخ 39365 در 1395/10/23 با نرخ 39387 در 1395/10/22 با نرخ 39252 در 1395/10/20 با نرخ 39291 در 1395/10/19 با نرخ 39076 در 1395/10/18 با نرخ 39027 در 1395/10/16 با نرخ 38968 در 1395/10/15 با نرخ 38897 در 1395/10/14 با نرخ 38864 در 1395/10/13 با نرخ 38621 در 1395/10/12 با نرخ 38233 در 1395/10/11 با نرخ 39686 در 1395/10/9 با نرخ 40196 در 1395/10/8 با نرخ 40891 در 1395/10/7 با نرخ 41142 در 1395/10/6 با نرخ 40679 در 1395/10/5 با نرخ 40254 در 1395/10/4 با نرخ 39775 در 1395/10/2 با نرخ 39808 در 1395/10/1 با نرخ 39724 در 1395/9/30 با نرخ 39188 در 1395/9/29 با نرخ 39115 در 1395/9/28 با نرخ 39233 در 1395/9/25 با نرخ 39148 در 1395/9/24 با نرخ 39132 در 1395/9/23 با نرخ 38926 در 1395/9/22 با نرخ 38767 در 1395/9/21 با نرخ 38870 در 1395/9/20 با نرخ 38957 در 1395/9/18 با نرخ 38843 در 1395/9/17 با نرخ 38722 در 1395/9/16 با نرخ 38871 در 1395/9/15 با نرخ 38933 در 1395/9/14 با نرخ 38970 در 1395/9/13 با نرخ 38008 در 1395/9/11 با نرخ 38018 در 1395/9/9 با نرخ 38517 در 1395/9/7 با نرخ 37808 در 1395/9/6 با نرخ 37371 در 1395/9/4 با نرخ 37165 در 1395/9/3 با نرخ 36982 در 1395/9/2 با نرخ 36774 در 1395/9/1 با نرخ 36699 در 1395/10/30 با نرخ 37623 در 1395/10/29 با نرخ 37972 در 1395/10/28 با نرخ 38284 در 1395/10/27 با نرخ 38777 در 1395/10/26 با نرخ 38955 در 1395/10/25 با نرخ 39380 در 1395/10/23 با نرخ 39448 در 1395/10/22 با نرخ 39268 در 1395/10/20 با نرخ 39296 در 1395/10/19 با نرخ 39048 در 1395/10/18 با نرخ 39071 در 1395/10/16 با نرخ 39002 در 1395/10/15 با نرخ 38963 در 1395/10/14 با نرخ 39031 در 1395/10/13 با نرخ 38738 در 1395/10/12 با نرخ 38279 در 1395/10/11 با نرخ 39667 در 1395/10/9 با نرخ 40292 در 1395/10/8 با نرخ 40865 در 1395/10/7 با نرخ 41168 در 1395/10/6 با نرخ 40754 در 1395/10/5 با نرخ 40476 در 1395/10/4 با نرخ 39818 در 1395/10/2 با نرخ 39840 در 1395/10/1 با نرخ 39739 در 1395/9/30 با نرخ 39289 در 1395/9/29 با نرخ 39148 در 1395/9/28 با نرخ 39266 در 1395/9/25 با نرخ 39205 در 1395/9/24 با نرخ 39146 در 1395/9/23 با نرخ 38957 در 1395/9/22 با نرخ 38784 در 1395/9/21 با نرخ 38909 در 1395/9/20 با نرخ 38999 در 1395/9/18 با نرخ 38899 در 1395/9/17 با نرخ 38772 در 1395/9/16 با نرخ 38830 در 1395/9/15 با نرخ 38943 در 1395/9/14 با نرخ 38878 در 1395/9/13 با نرخ 38049 در 1395/9/11 با نرخ 38046 در 1395/9/9 با نرخ 38610 در 1395/9/7 با نرخ 37847 در 1395/9/6 با نرخ 37417 در 1395/9/4 با نرخ 37198 در 1395/9/3 با نرخ 37004 در 1395/9/2 با نرخ 36796 در 1395/9/1 با نرخ 36614
EUR در 1395/10/30 با نرخ 42304 در 1395/10/29 با نرخ 42366 در 1395/10/28 با نرخ 42382 در 1395/10/27 با نرخ 42600 در 1395/10/26 با نرخ 42554 در 1395/10/25 با نرخ 42788 در 1395/10/23 با نرخ 42625 در 1395/10/22 با نرخ 42492 در 1395/10/20 با نرخ 42542 در 1395/10/19 با نرخ 42559 در 1395/10/18 با نرخ 42476 در 1395/10/16 با نرخ 42212 در 1395/10/15 با نرخ 42154 در 1395/10/14 با نرخ 42263 در 1395/10/13 با نرخ 41917 در 1395/10/12 با نرخ 42352 در 1395/10/11 با نرخ 42273 در 1395/10/9 با نرخ 43059 در 1395/10/8 با نرخ 43031 در 1395/10/7 با نرخ 42864 در 1395/10/6 با نرخ 42741 در 1395/10/5 با نرخ 42828 در 1395/10/4 با نرخ 42503 در 1395/10/2 با نرخ 42689 در 1395/10/1 با نرخ 42087 در 1395/9/30 با نرخ 42317 در 1395/9/29 با نرخ 42292 در 1395/9/28 با نرخ 42418 در 1395/9/25 با نرخ 42598 در 1395/9/24 با نرخ 42404 در 1395/9/23 با نرخ 42365 در 1395/9/22 با نرخ 42191 در 1395/9/21 با نرخ 42170 در 1395/9/20 با نرخ 42357 در 1395/9/18 با نرخ 41985 در 1395/9/17 با نرخ 41843 در 1395/9/16 با نرخ 41982 در 1395/9/15 با نرخ 41898 در 1395/9/14 با نرخ 39975 در 1395/9/13 با نرخ 40183 در 1395/9/11 با نرخ 40137 در 1395/9/9 با نرخ 40167 در 1395/9/7 با نرخ 39975 در 1395/9/6 با نرخ 39911 در 1395/9/4 با نرخ 39342 در 1395/9/3 با نرخ 39344 در 1395/9/2 با نرخ 39517 در 1395/9/1 با نرخ 39518 در 1395/10/30 با نرخ 42309 در 1395/10/29 با نرخ 42419 در 1395/10/28 با نرخ 42556 در 1395/10/27 با نرخ 42664 در 1395/10/26 با نرخ 42729 در 1395/10/25 با نرخ 42897 در 1395/10/23 با نرخ 42451 در 1395/10/22 با نرخ 42616 در 1395/10/20 با نرخ 42568 در 1395/10/19 با نرخ 42618 در 1395/10/18 با نرخ 42507 در 1395/10/16 با نرخ 42299 در 1395/10/15 با نرخ 42222 در 1395/10/14 با نرخ 42198 در 1395/10/13 با نرخ 42081 در 1395/10/12 با نرخ 42353 در 1395/10/11 با نرخ 42381 در 1395/10/9 با نرخ 43346 در 1395/10/8 با نرخ 43032 در 1395/10/7 با نرخ 43083 در 1395/10/6 با نرخ 42623 در 1395/10/5 با نرخ 42461 در 1395/10/4 با نرخ 42722 در 1395/10/2 با نرخ 42734 در 1395/10/1 با نرخ 42259 در 1395/9/30 با نرخ 42425 در 1395/9/29 با نرخ 42379 در 1395/9/28 با نرخ 42501 در 1395/9/25 با نرخ 42569 در 1395/9/24 با نرخ 42627 در 1395/9/23 با نرخ 42460 در 1395/9/22 با نرخ 42274 در 1395/9/21 با نرخ 42190 در 1395/9/20 با نرخ 42375 در 1395/9/18 با نرخ 41801 در 1395/9/17 با نرخ 41930 در 1395/9/16 با نرخ 42189 در 1395/9/15 با نرخ 41977 در 1395/9/14 با نرخ 40226 در 1395/9/13 با نرخ 40271 در 1395/9/11 با نرخ 39953 در 1395/9/9 با نرخ 40204 در 1395/9/7 با نرخ 39854 در 1395/9/6 با نرخ 40005 در 1395/9/4 با نرخ 39475 در 1395/9/3 با نرخ 39419 در 1395/9/2 با نرخ 39427 در 1395/9/1 با نرخ 39576
AED در 1395/10/30 با نرخ 10463 در 1395/10/29 با نرخ 10540 در 1395/10/28 با نرخ 10691 در 1395/10/27 با نرخ 10760 در 1395/10/26 با نرخ 10816 در 1395/10/25 با نرخ 10889 در 1395/10/23 با نرخ 10893 در 1395/10/22 با نرخ 10884 در 1395/10/20 با نرخ 10873 در 1395/10/19 با نرخ 10877 در 1395/10/18 با نرخ 10878 در 1395/10/16 با نرخ 10875 در 1395/10/15 با نرخ 10818 در 1395/10/14 با نرخ 10793 در 1395/10/13 با نرخ 10694 در 1395/10/12 با نرخ 10614 در 1395/10/11 با نرخ 10920 در 1395/10/9 با نرخ 11175 در 1395/10/8 با نرخ 11293 در 1395/10/7 با نرخ 11290 در 1395/10/6 با نرخ 11232 در 1395/10/5 با نرخ 11122 در 1395/10/4 با نرخ 11107 در 1395/10/2 با نرخ 11136 در 1395/10/1 با نرخ 10931 در 1395/9/30 با نرخ 10908 در 1395/9/29 با نرخ 10901 در 1395/9/28 با نرخ 10908 در 1395/9/25 با نرخ 10876 در 1395/9/24 با نرخ 10660 در 1395/9/23 با نرخ 10754 در 1395/9/22 با نرخ 10742 در 1395/9/21 با نرخ 10756 در 1395/9/20 با نرخ 10711 در 1395/9/18 با نرخ 10671 در 1395/9/17 با نرخ 10690 در 1395/9/16 با نرخ 10699 در 1395/9/15 با نرخ 10678 در 1395/9/14 با نرخ 10665 در 1395/9/13 با نرخ 10456 در 1395/9/11 با نرخ 10391 در 1395/9/9 با نرخ 10436 در 1395/9/7 با نرخ 10372 در 1395/9/6 با نرخ 10291 در 1395/9/4 با نرخ 10225 در 1395/9/3 با نرخ 10079 در 1395/9/2 با نرخ 10074 در 1395/9/1 با نرخ 10059 در 1395/10/30 با نرخ 10421 در 1395/10/29 با نرخ 10512 در 1395/10/28 با نرخ 10666 در 1395/10/27 با نرخ 10775 در 1395/10/26 با نرخ 10820 در 1395/10/25 با نرخ 10895 در 1395/10/23 با نرخ 10924 در 1395/10/22 با نرخ 10892 در 1395/10/20 با نرخ 10887 در 1395/10/19 با نرخ 10889 در 1395/10/18 با نرخ 10893 در 1395/10/16 با نرخ 10896 در 1395/10/15 با نرخ 10842 در 1395/10/14 با نرخ 10810 در 1395/10/13 با نرخ 10700 در 1395/10/12 با نرخ 10619 در 1395/10/11 با نرخ 10917 در 1395/10/9 با نرخ 11151 در 1395/10/8 با نرخ 11285 در 1395/10/7 با نرخ 11306 در 1395/10/6 با نرخ 11235 در 1395/10/5 با نرخ 11127 در 1395/10/4 با نرخ 11114 در 1395/10/2 با نرخ 11145 در 1395/10/1 با نرخ 10939 در 1395/9/30 با نرخ 10916 در 1395/9/29 با نرخ 10902 در 1395/9/28 با نرخ 10906 در 1395/9/25 با نرخ 10865 در 1395/9/24 با نرخ 10633 در 1395/9/23 با نرخ 10764 در 1395/9/22 با نرخ 10734 در 1395/9/21 با نرخ 10757 در 1395/9/20 با نرخ 10724 در 1395/9/18 با نرخ 10685 در 1395/9/17 با نرخ 10689 در 1395/9/16 با نرخ 10700 در 1395/9/15 با نرخ 10703 در 1395/9/14 با نرخ 10679 در 1395/9/13 با نرخ 10461 در 1395/9/11 با نرخ 10390 در 1395/9/9 با نرخ 10427 در 1395/9/7 با نرخ 10394 در 1395/9/6 با نرخ 10275 در 1395/9/4 با نرخ 10269 در 1395/9/3 با نرخ 10093 در 1395/9/2 با نرخ 10089 در 1395/9/1 با نرخ 10066